Cel

Porównanie systemu Damon z tradycyjnymi zamkami dwuskrzydełkowymi. Oceniano czas leczenia, liczbę wizyt, jakość wyników leczenia oraz komfort pacjenta.

Metodologia

W badaniach wzięło udział 132 pacjentów. Spośród tych pacjentów 66 było leczonych systemem Damon (pierwsze przypadki autora z wykorzystaniem Systemu Damon), a 66 było leczonych tradycyjnymi zamkami Mini Twin („A” Co.). Pacjenci byli badani i oceniani podczas każdej wizyty oraz po zakończeniu leczenia. Podczas oceny wyników leczenia brano pod uwagę wszystkie aspekty leczenia ortodontycznego w tym okluzję, wyrównanie, estetykę twarzy i zębów, staw skroniowo – żuchwowy oraz sytuację periodontologiczną.

Średni czas wyrównywania łuku i całkowity czas leczenia

Average Arch Leveling and Total Treatment Times

Liczba wizyt

Number of Treatment Appointments

Dyskomfort pacjenta

Patient Discomfort

Wyniki

  • Czas leczenia pacjentów z zamkami Damon był średnio o 7,2 miesiąca krótszy w porównaniu do pacjentów leczonych zamkami tradycyjnymi.
  • Liczba wizyt pacjentów z zamkami Damon była mniejsza średnio o 47,8%.
  • Czas potrzebny na szeregowanie i wyrównywanie zębów wynosił 6 miesięcy w przypadku pacjentów leczonych zamkami tradycyjnymi, w porównaniu do 3,2 miesiąca w przypadku pacjentów leczonych zamkami Damon - różnica wynosi 46,7%.
  • Pacjenci leczeni zamkami Damon zgłaszali dyskomfort mniejszy średnio o 60% w porównaniu do pacjentów leczonych tradycyjnie.
  • Jakość leczenia zamkami Damon była niezmiennie doskonała, średnia ocena leczonego przypadku wynosiła 3,6 w czterostopniowej skali (gdzie 4 jest najwyższą oceną).
  • Akceptacja pacjentów oraz ich entuzjazm w ocenie techniki Damon była stała i wyjątkowo pozytywna.
  • Połączenie wydłużonych okresów między wizytami i krótszego czasu leczenia skutkowało zmniejszeniem dziennej liczby pacjentów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności gabinetu.

Konkluzje

W porównaniu do zamków tradycyjnych system Damon jest szybszy, wymaga mniejszej liczby wizyt pacjenta i jest znacznie bardziej komfortowy. Krótszy czas leczenia oraz wydłużone okresy między wizytami skutkowały znaczącą redukcją dziennej liczby pacjentów przy jednoczesnym poprawieniu dochodowości praktyki. Jakość wyników leczenia systemem Damon okazała się być niezmiennie doskonała.